Sanggahan | Kebijakan Privasi | Aturan dan Tata Tertib
   
  Beranda  
  Cari  
  Covid-19  
  Link Jajan  
  Booking Hotel  
  Komentar  
  Testimoni  
  TOP  
  Undang Teman  
  FAQ  
  Kami  
  Pemilik Resto  
  Lowongan  

Follow Ayojajan on Twitter

 

Yogyakarta > Lontong Balap > nasi balap asli lombok

sonny bilang,
ada tempat namanya nasi balap asli lombok,
di djl kalioerang km 14 oetara sedikit kampoes terpadoe UII , timoer djalan. telefoon 08175769033,
Katanya sih, ...Di Nasi balap asli Lombok inilah kategori "Balap" satoe satoenja (sementara....) di Djokja ini. Terpampang djelas di spandoeknja dari pinggir djalan itoe. Kiosk ini milik Iboe Endah,asli Djawa njang lama di Praya , Lombok Tengah . Parkeer moeat 1 auto di bahoe djalan, kalaoe tida ada motorfiets njang parkeer, artinja bila ada motorfiets terpaksa parkeer dipinggir djalan. Soeatoe kiosk 5 x 5 meter berbentoek L dengen 5 zitjes pandjang dengen masing masing doea bangkoe pandjang.S anget sesoeai oentoek stopover sebentar dalam soeasana terboeroe-boeroe kerana makanan ini soenggoeh tjepat sigap menyiapkennja. Makanan tentoesadja adalah Nasi Balap asli Lombok njang sedang pedesnja,goerih poela. dengen boentjis tjintjang, hati ajam dan daging ajam tjintjang serta katjang dele dan satoe perkedel seperti bakwan djagoeng.(Lihat Ayojajan.com kategori Luar Negeri dan Tempat Lain) Harga perporsi soenggoeh moerah hanja Rp 5000 sahadja, olehkerana itoelah soenggoeh laris. Boeka djam 0800 sampai ashar sahadja tiap tiap hari. Toean haroes bajar a contant.
Dikirim pada Rabu, 26 Maret 2008 16:03:16 nilai: 7,2/10,0
[beri nilai]

Tambahkan video untuk nasi balap asli lombok:
Nama
Email
Kota
Verifikasi Ketik ulang huruf-huruf yang tampak berikut

Video link
 
ini mah beda mas,bukan lontong balap,waktu aku prtama kali baca langsung salah nganggep lontong balap khas jatim yang pake lentho dan kecambah,namanya diganti aja jangan lontong balap mas,trims,cuma saran
Nabila, jogja Minggu, 11 Agustus 2013 15:08:31

Berikan komentar kamu untuk nasi balap asli lombok:
Nama
Email
Kota
Verifikasi Ketik ulang huruf-huruf yang tampak berikut

Komentar kamu
 
   
Perubahan terakhir: 24/06/20
Hak cipta dipegang oleh Samigun Inc. © 2001-2021. Design by Ytse-Jam