Disclaimer | Kebijakan Privasi | Aturan dan Tata Tertib
   
  Beranda  
  Cari  
  Covid-19  
  Link Jajan  
  Booking Hotel  
  Komentar  
  Testimoni  
  TOP  
  Undang Teman  
  FAQ  
  Kami  
  Pemilik Resto  
  Lowongan  

Follow Ayojajan on Twitter

 

Komentar kamu

sonny bilang,
ada tempat namanya banano bakso aneka rasa,
di djl kalioerang km 9,5 ngaglik , oetara driesprong(pertigaan) ke merapi view, telefoon 08122723857,
makanannya Halal.
Katanya sih, ...di waroeng baso banano inilah Toean dan Poean menikmati minoeman ijs djoes njang soenggoeh seger. Parkeer moeat 6 auto , aman masoek didalem pekarangan. Soeatoe waroeng sederhana 10 x 5 meter dengen 14 zitjes njang baharoe diberi verf alias tjet dengen masing masing 4 koersi. Ada poela canopy di loear. Banjak ornamen kaligrafi bernafaskan Islam, djam kaligrafi, cash register kaligrafi dll, sehinggga tentoelah Halal. Waroeng ini milik pak Mashoeri. Ijs djoes mocacino njang rasa seroepa di Roma Italia (lihat ayojajan.com kategori Luar Negeri) soenggoeh seger dan moerah (Rp 3.000). Ijs Djoes Tomat djoega 3000 sahadja. Njang khas adalah Bakso Banano (Rp 8000) berisi 4 boetir meatball aneka rasa: baso isi caberawit njang pedes, baso isi anggoer (betoel anggoer),baso oerat. Mie nja hanja sedikiet sahadja.Ada varian laen jaitoe baso Nano 3(Rp 6000) dengen tiga rasa jaitoe baso anggoer , baso haloes dan baso oerat.Tersedia keroepoek poela. Ini waroeng boeka djam 9 pagi sampai djam 9 malam. Toean haroes bajar a contant . Ada diskon 10 persen djikalaoe menoendjoekken kartoe sekti prabajar.
Dikirim pada Selasa, 29 April 2008 20:04:04 komentar yang lain ( 6 )
[komentar kamu]

Rasa : 7.5
Suasana : 7
Pelayanan : 7.25
Kebersihan : 7

Berikan penilaian kamu untuk tempat jajan yang satu ini. 10 = sangat baik, 5=sedang, 1 = sangat buruk.
Rasa
Suasana
Pelayanan
Kebersihan
 
   
Perubahan terakhir: 24/06/20
Hak cipta dipegang oleh Samigun Inc. © 2001-2011. Design by Ytse-Jam