Disclaimer | Kebijakan Privasi | Aturan dan Tata Tertib
   
  Beranda  
  Cari  
  Covid-19  
  Link Jajan  
  Booking Hotel  
  Komentar  
  Testimoni  
  TOP  
  Undang Teman  
  FAQ  
  Kami  
  Pemilik Resto  
  Lowongan  

Follow Ayojajan on Twitter

 

Komentar kamu

sonny bilang,
ada tempat namanya djagoeng bakar aloen aloen selatan,
di aloen aloen selatan (javanese piazza) Kota Djokja,
Katanya sih, ...Di aloen aloen Selatan kota Djokja njang tahoen 2008 ini soedah lebih teratoer, Toean bisa menikmati atjara malam njang soenggoeh Gratis. Jaitoe melihat Gadjah Kagungan Dalem (Bahasa Inggrisnja His Majesty Elephant) njang soenggoeh djinak. Ada poela "Masangin" (masoek diantara beringin sambil ditoetoep kedoea mata Toean, tatapi bila Toean orang Djawa aseli pastilah tida begitoe soeka, soalnja katanja segala "piandel" alias amulet akan hilang khasiatnja bila melewati doea puhun itoe)Ini Djagoeng Bakar terdapet dipodjok Gadjahan dan di dekat terras Sasana Hinggil Dwi Abad, soeatoe bangoenan njang memperingati 200 tahoen Kota Djokja , di tahoen limapoeloehan , dimana oentoek pertamakalinja di seloeroeh Indonesia dipertoendjoekken pesawat Televisie (Toean pasti baroe tahoe kali ini....Batjalah Gedenkboek di Perpoestakaan Daerah Djokja !!)Djagoeng Bakar ini soenggoeh goerih-manis dan sekaligoes panas kerana dibakar langsoeng di atas Anglo Djawa (boekan Anglo-Saxon) ,itoe djagoeng akan dilabur/di koeas "saoes" Djawa njang soenggoeh menambah lebih goerih. Temannja jalah Aroem Manis (Cotton Candy) njang hanja didjoewal di Aloen aloen Selatan apabila tida ada Sekaten. Rasa cotton candy ini soedah setaraf di Roma -Italia , di dekat aer mantjoer "ikan doejoeng laki-laki" di aloen aloen Piazza Navona itoe (lihat ayojajan.com kategori Luar Negeri dan Tempat Lain). Mangkin malem mangkin ramailah soeasana keramaian di sini. Toean parkeer Auto di dekat bangoenan Sasana Hinggil itoe (di trottoir/terras) njang agak aman.
Dikirim pada Minggu, 24 Pebruari 2008 21:02:59 komentar yang lain ( 0 )
[komentar kamu]

Rasa : 7.5
Suasana : 7
Pelayanan : 7.25
Kebersihan : 7

Berikan penilaian kamu untuk tempat jajan yang satu ini. 10 = sangat baik, 5=sedang, 1 = sangat buruk.
Rasa
Suasana
Pelayanan
Kebersihan
 
   
Perubahan terakhir: 24/06/20
Hak cipta dipegang oleh Samigun Inc. © 2001-2011. Design by Ytse-Jam