Disclaimer | Kebijakan Privasi | Aturan dan Tata Tertib
   
  Beranda  
  Cari  
  Covid-19  
  Link Jajan  
  Booking Hotel  
  Komentar  
  Testimoni  
  TOP  
  Undang Teman  
  FAQ  
  Kami  
  Pemilik Resto  
  Lowongan  

Follow Ayojajan on Twitter

 

Komentar kamu

sonny bilang,
ada tempat namanya mie bakso hero,
di pelataran parkeer "solid area" HERO supermarket Godean,
makanannya Halal.
Katanya sih, ...Inilah seboeah waroeng Mie Baso njang tjoekoep enak. Kata Didjamin Halal tertoelis dibawah gambar sapi , sehingga Toean Eigenaar alias koeasa pemilik ini waroeng menanggoeng dosa Toean djika terbikin boekan halal. Diseboetlah Waroeng kerana deze gebouw terbikin dari bahan bahan njang boekan batoe bata. Toean langsoeng mentjioem itoe aroma rempah rempah baso begitoe Toean memarkeer Auto Toean di pelataran "Solid Area" itoe, sehingga Toean segera tertarik oentoek mampir. Terdiri atas tiga glinding baso alias meatball dan pang-siet ,tahoe, mie koening dan segelintir baso goreng njang soedah ditjatjah sehingga moedah digigit serta sajoer sedjoempoet. Itoe rasa hampir mirip "Bakso Telkom" di perempatan Timoho ke arah Djalan Kenari itoe. Ini waroeng moelai boeka boelan Februari 2007 ini . Baso komplit itoe tjoema Rp 8000,- sahadja. Pilihan laen jaitoe Baso Glinding (empat glinding baso Rp 8000), Segelinding baso Rp 2000,- djika maoe Toean "gado" . Pang siet Rp 500,-. Minoeman Ijs Djeroek dan Ijs Thee Rp 2000,- serta Ijs Soklat Soesoe Rp 3000,- . Minoeman panas tentoelah ada poela. Minoeman tawar tjoema seriboe roepiah sahadja. Toean haroes bajar a contant , kerana djelas Toean poenja Kartoe Krediet beloen lakoe di sini. Toean haroes klik "semua" di sitoes ini oentoek melihat aneka baso laen njang lebih enak dan lebih bekend alias tersohor njang soedah ditoelis oleh Toean Toean terdahoeloe. Ataoe Toean klik kategori "Tempat lain" atau "Luar Negeri" itoe.
Dikirim pada Senin, 31 Desember 2007 14:12:21 komentar yang lain ( 0 )
[komentar kamu]

Rasa : 7.5
Suasana : 7
Pelayanan : 7.25
Kebersihan : 7

Berikan penilaian kamu untuk tempat jajan yang satu ini. 10 = sangat baik, 5=sedang, 1 = sangat buruk.
Rasa
Suasana
Pelayanan
Kebersihan
 
   
Perubahan terakhir: 24/06/20
Hak cipta dipegang oleh Samigun Inc. © 2001-2011. Design by Ytse-Jam