Disclaimer | Kebijakan Privasi | Aturan dan Tata Tertib
   
  Beranda  
  Cari  
  Covid-19  
  Link Jajan  
  Booking Hotel  
  Komentar  
  Testimoni  
  TOP  
  Undang Teman  
  FAQ  
  Kami  
  Pemilik Resto  
  Lowongan  

Follow Ayojajan on Twitter

 

Komentar kamu

sonny bilang,
ada tempat namanya goedeg toegoe,
di djalan a m sangadji (toegoe ke oetara) timoer djalan, sebelah pomp benzin baroe (dahoeloe mess AURI),
Katanya sih, ...di sinilah Toean dan Poean makan goedeg basah njang tjoekoep enak dan tjoekoep moerah. Auto bisa masoek parkeer sehingga aman betoel, moeat 20 an automobil, kerana itoelah ini persil kalaoe siang boeat parkeer kerani (pegawai kantoor)Bank Niaga itoe. Goedeg dengan teloer atawa dengen daging ajam soewir soewir atawa paha oetoeh njang enak dan goerih . Rasanja tida terlaloe manis tatapi ini waroeng njang tjoema pake tenda tergolong goedeg basah.Apalagi kalaoe kehoedjanan. Minoeman standaard kakielima itoe. Boeka sampai habis djaoeh malem dan tida antri sehingga tjotjog oentoek trakteer Toean poenja Kong-Sie njang se oemoeran sahadja. Auto Toean djoega bisa isi benzin Pertamax di sebelahnja, sehingga Toean dan Auto Toean njang memiliki perbandingan kompresi di atas 9 :1 dan soedah terpasang catalytic converter (akan roesak bila diisi premioem, benzin bersoebsidie njang menjoesahkan Negara kita )sama sama kenjang dan sihat , sehingga bisa meneroeskan perdjalanan bersiar siar Toean.
Dikirim pada Minggu, 10 Juni 2007 13:06:11 komentar yang lain ( 2 )
[komentar kamu]

Rasa : 7.5
Suasana : 7
Pelayanan : 7.25
Kebersihan : 7

Berikan penilaian kamu untuk tempat jajan yang satu ini. 10 = sangat baik, 5=sedang, 1 = sangat buruk.
Rasa
Suasana
Pelayanan
Kebersihan
 
   
Perubahan terakhir: 24/06/20
Hak cipta dipegang oleh Samigun Inc. © 2001-2011. Design by Ytse-Jam